Samferdselsutvalet 27. oktober

27/10 2021 10:30 - 15:38
Fylkeshuset, Molde - rom 700
Skriv ut

Orienteringar:

Transportetatane orienterar om oppfølging av Nasjonal transportplan 2022-
2033 i Møre og Romsdal fylkeskommune.
- Håvard Austvik, seniorrådgivar Statens vegvesen
- Jon-Terje Ekeland, seniorrådgivar Nye Veier AS
- Sara Brøngel Grimstad, prosjektleder Jernbanedirektoratet
- Jarle Normann Strand, sjefsingeniør Kystverket
- Lars Draagen, seniorrådgivar Avinor

Bypakke Ålesund - Generell orientering om bypakken, samt kort info om
utviklingsplan for kollektivtransport i Ålesund som er under arbeid
v/Torbjørn Vatnehol, prosjektleder fylkesvegavdelinga

Kystekspressen – statusoppdatering v/Kristine Vikhagen, rådgivar FRAM

Saker til behandling:

SA 81/21    Budsjettkorreksjon 2021 - omdisponering innanfor ramme 96
SA 82/21    Møre og Romsdal fylkeskommune - innspill til høring om nye krav til offentlig anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser til veitransport
SA 83/21    Søknad om fråvik - frisikt - fv. 5914 Gjævenesvegen i Sykkylven kommune
SA 84/21    Søknad om fråvik - horisontalkurvatur - fv. 5878 Igesundvegen i Herøy kommune
SA 85/21    Søknad om fråvik - lysarmatur - fv. 63 Korsmyra-Indreeide
SA 86/21    Endring i prosedyren for fråvikssaker
SA 87/21    Nye retningslinjer for fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50)
SA 88/21    Deltaking i prosjektet "Framtidas hurtigbåt II" - leda av Trøndelag fylkeskommune
SA 89/21    Status ståplassar skolebuss 2021/2022
SA 90/21    Seglende reserveferje rute 01 - Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya
SA 91/21    Førebels status ferje og hurtigbåtdrift - mai til og med august 2021
SA 92/21    Forslag frå Ørsta kommune til vegbyte mellom kommunal veg og fylkesvegar, prinsipp for vegbyte og  omklassifisering til kommunal veg
RS 37/21    Hurtigbåtrute Bergen-Ålesund
RS 38/21    Orientering om status Nordøyvegen oktober 2021
RS 39/21    Orientering om status byggeprosjekt på veg oktober 2021
RS 40/21    Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for nye E39/E136 Digernesskiftet - Vestnes/Ørskogfjellet - fråsegn til varsel om oppstart
RS 41/21    Budsjettoppfølging til og med august 2021
RS 42/21    Ferjesambandet Store Kalvøy
RS 43/21    Høyringsuttale E39 Digernes - Ørskogfjellet, Braute grendalag

 

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet